Bộ tài chính đã đề ra quy định về chính sách mới của các loại chữ ký điện tử bao gồm: Các chữ ký được  tạo ra dưới dạng từ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc bất kể các hình thức khác miễn là điện tử gắn liền với các tính chất dữ liệu, có thể xác nhận được thông tin của người ký và sự chấp thuận của ngời đó đối với các nội dung được ký điện tử
 
Các hình thức chữ ký điện tử đến thời điểm hiện tại được xem là một trong những hình thức đảm bảo an toàn theo một quy trình kiểm tra do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện như: dữ liệu được tạo ra là duy nhất trong trường hợp dữ liệu được xác nhận, chữ ký đều được kiểm soát của người ký tại thời điểm ký xác nhận, mọi hình thức nhằm thay đổi dữ liệu sau khi ký xác nhận đều có thể phát hiện được.
 
Ngân hàng nhà nước ra các quy định về trách nhiệm của các cá nhân trong việc sử dụng và đảm bảo chữ ký điện tử theo các quy trình chuẩn của chính phủ và bộ tài chính quốc gia.
 
Quy định mới trong năm 2017 xác định rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức sử dụng chữ ký điện tử
 
Theo các thông tư được quy định trong nghị quyết 08/2013/TT-BTC các dạng chữ ký điện tử là một loại khoác bảo mật được xác định riêng cho từng cá nhân để chứng thực  dữ liệu, các quyền hạn và trách nhiệm của những người lập và những các nhân liên quan chịu trách nhiệm về tính an toàn dữ liệu và tính chính xác của chữ ký điện tử, các loại chữ ký điện tử trên các tài liệu trực tuyến đều có giá trị như các chữ ký tay trên các tài liệu giấy, các cá nhân được cung cấp các loại chữ ký điện tử đều phải có trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của thông tin và chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lộ dữ liệu.
 
Như vậy các nghị định mới được đặt ra của bộ tài chính  đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về quyền hạn và trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức về việc bảo quản và sử dụng có mục đích của các loại chữ ký điện tử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).
 
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.